P
P
Protokol
Search…
API Endpoints
List of nameservice api endpoints.
Default nameservice prefix is /api/nameservice

List Of Configurations Endpoints

Endpoints
Description
Type
Returns configurations for nameserivce plugins
GET

List Of Nameservice Endpoints

Endpoints
Description
Type
/
Returns all nameservice transactions
GET
/:id
Returns specific nameservice transaction by id
GET
Returns wallet by its nameservice name
GET
Last modified 1mo ago